Perustamisasiakirja

Classic Motocross Finland

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli
1 §
Yhdistyksen nimi on Classic Motocross Finland ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Heinolan kaupunki Etelä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu marraskuun 20. päivänä 2010 ja siitä käytetään näissä säännöissä
nimitystä kerho ja Suomen Moottoriliitto Finlands motorförbund ry:stä liitto.
Kerhon kieli on suomi.

II Kerhon tarkoitus
2 §
Kerhon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää vanhojen kilpamoottoripyörien harrastusta ja kunnostusta sekä luoda edellytyksiä niillä ajamiseen ja kilpailemiseen. Tämän ohella kerho tukee moottoriurheiluun, -urheilijoihin ja näiden tukihenkilöihin liittyvää perinnetallennusta. Toiminnan kokonaistavoitteena on säilyttää tietoutta ja toimivia kilpamoottoripyöriä tältä moottoriurheiluhistoriamme kannalta tärkeältä alueelta. Kerho voi liittyä liiton jäseneksi.

III Tarkoituksen toteuttaminen
3 §
Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
1 Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa vanhojen kilpamoottoripyörien entisöinnistä ja niillä ajamisesta
- ajoharjoitusleirejä
- teknistä tiedotustoimintaa
- näytösajoja
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- ja perinnetallennukseen liittyvää toimintaa ja koulutusta.
2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti moottoripyöräilyn sekä moottoripyöräurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten ajoharjoittelu ja kilpailupaikkojen hankkimiseen ja hoitamiseen
3 Tekemällä yhteistyötä muiden moottorikerhojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi kerho ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa yhdessä liikepaikassa tai järjestämiensä tapahtumien yhteydessä sekä tekee mainossopimuksia.
 

IV Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.
4 §
Mikäli kerho liittyy liiton jäseneksi niin se noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

V Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen
5 §
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon (ja liiton) sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi kerhon hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kerho pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §
Jäsen joka haluaa erota kerhosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §
Hallitus voi erottaa kerhosta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii kerhon sääntöjen vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
- toimii kerhon (ja liiton) tarkoitusperien vastaisesti
Erotetulla on oikeus vedota kerhon seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti kerhon hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle kerhon kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen
kerhosta erotetuksi vasta sitten, kun kerhon kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Liittymis- ja jäsenmaksut
8 §
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää kerhon vuosikokous. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
- hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut kerhon jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
- on tehnyt kerholle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen, kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun maksanut kannattajajäsen, kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

VI Kerhon hallinto
9 §
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä (4) – kuusi (6) muuta jäsentä sekä yksi (1) – kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen enemmistön ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävä on:
- johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
- hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen 8 § määräykset sekä pitää jäsenluetteloa,
- hoitaa kerhon asioita; tarvittaessa jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen toimihenkilöiden
avulla, jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa, ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset,
- vastata kerhon omaisuuden ja taloudenhoidosta,
- valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa,
- vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat,
- laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta,
- toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset,
- määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika,
- järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt,
- jos kerho on liiton jäsen, ehdottaa liitolle ajaja- ja ansiomerkkien sekä ansiolevykkeiden saajat ja jakaa ne sekä kerhon sisäiset merkit,
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

10 §
Kerhon toiminnalle tarpeelliset hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla. Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.

11 §
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

VII Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset
12 §
Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava kerhon käyttämässä julkaisussa tai toimitettava kirjeitse vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esiin tulevat asiat. Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

13 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
- esitetään hallituksen laatima vuosikertomus tileineen ja toiminnantarkastajien lausunto sekä
vahvistetaan tilinpäätös,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta,
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 1-2 varajäsentä joka toinen vuosi sekä vuosittain erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varahenkilö,
- valitaan tarpeelliset jaostot,
- jos kerho on liiton jäsen niin valitaan enintään kaksi edustajaa liittokokoukseen,
- jos kerho on liiton jäsen niin valitaan jäsenehdokas liittohallitukseen,
- käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä kilpailukalenteri,
- määrätään kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet,
- päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja, jos kerho on liiton jäsen, tehdään ehdotukset liittoon kutsuttavista kunniajäsenistä,
- jos kerho on liiton jäsen niin hallitus tiedottaa kokoukselle liitolle tekemänsä ajaja - ja ansiomerkki sekä ansiolevyke ehdotukset.

14 §
Ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

15 §
Kerhon hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan tai sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

16 §
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella ainaisjäsenellä, sekä erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja kannattavilla jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksissa puheoikeus.

17 §
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

VIII Kerhon talous
18 §
Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastajien tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

IX Muita määräyksiä
19 §
Kerhon kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

20 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

21 §
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kolmeneljännestä (3/4) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat moottoripyöräilyä edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle. Kokouskutsussa on mainittava kerhon purkamisesta. Kerhon purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.